KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày gửi: 21h:11' 09-04-2019
Dung lượng: 32.8 KB
Số lượt tải: 1877
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT CƯ KUIN
TRƯỜNG THCS ĐINH BỘ LĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số:16 /KH-CMTHCS
Hòa Hiệp, ngày 13 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019
Thực hiện công văn số: 256/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Kuin về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Trường THCS Thanh Vân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)nói chung và chất lượng giáo dục (GD) của nhà trường nói riêng.
Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, năng lực quản lý, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của giáo viên (GV), cán bộ quản lý giáo dục(CBQLGD) trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiêu chuẩn của chức danh theo bậc học.
Thực hiện mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phấn đấu duy trì tốt đội ngũ GV, CBQLGD được chuẩn hoá về chất lượng một cách đồng bộ theo các mục tiêu và định hướng của ngành. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý để làm nòng cốt trong việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy học và quản lý nhà trường.
2. Yêu cầu:
Triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũnăm học 2018-2019 đến tất cả CB-GV-NV nhà tường.
Gắn việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị với việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGDgắn với công tác quy hoạch cán bộ hàng năm.
II. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ 1. Đội ngũ:
Tổng số : 35 CB, GV và NV
+ CBQL : 02
+ G.Viên : 28
+ N.Viên : 05
+ Đẳng viên: 17
Trình độ đào tạo GV :
+ Đại học : 17 GV
+ Cao đẳng : 13 GV
+ T.cấp: 02
+ THCS: 01
2. Thuận lợi:
- Có đội ngũ GV đủ theo yêu cầu mặt bằng quy định.
- GV có trình độ chuyên môn đều đạt từ chuẩn trở lên (Tỉ lệ GV có trình độ ĐH cao).
- Hầu hết GV có ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết; tham gia phối hợp tốt với các đoàn thể trong các hoạt động giáo dục.
- Đa số GV có khả năng tiếp cận với đổi mới PPDH và CNTT trong nền giáo dục hiện đại.
- Một số GV có tuổi đời, tuổi nghề cao nên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn.
- GV tham gia đầy đủ các lớp BDTX do Sở GD và Phòng GD tổ chức, có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
3. Khó khăn:
- GV thiếu cục bộ, số tiết theo mặt bằng cao nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giờ dạy và các hoạt động giáo dục.
- Một số GV có tuổi đời cao nên ngại tiếp cận phương pháp mới và CNTT.
- Một số GV có sức khoẻ yếu ảnh hưởng đến chất lượng và nề nếp chuyên môn.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng; 2. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; 3. Nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng: - Tổ chức cho giáo viên tham gia học tập đầy đủ và có chất lượng các buổi học tập chính trị và triển khai nghị quyết của cấp trên. - Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS theo kế hoạch của ngành, của nhà trường. - Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
 
Gửi ý kiến